Daily Archives: April 19, 2011

เราไม่เพียงเปลี่ยนแปลง ประเทศไทย เราต้องการเปลี่ยนโลก

ถ้าคุณคิดอะไร ขึ้นมาเกี่ยวกับการผลิต  อาหาร พลังงาน  หรืออะไรที่เป็นผลผลิต   สิ่งเหล่านั้น เป็นผลต่อระยะยาว ผลกระทบต่อลูกหลาน เหลน พวกเราหรือไม่  จะให้พวกเขาชื่นชม หรือ คอยด่าตามก้น    เปลี่ยนความคิดเดิมๆ

Posted in Stirling Engine (พลังงานความร้อน), ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off