Daily Archives: May 28, 2011

It is foolish to belive. We can make a differece

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

สัมภาษณ์ ดร.วรรณภา ติระสังขะ เจาะโมเดลตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จาก”ฝรั่งเศส”ถึง กฟผ. .′ความ(ไม่)เท่าเทียมกันของอาวุธ′

อ้างอิงจาก  http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1447 วันที่ 03 มีนาคม พ.ศ. 2553 เวลา 16:36:44 น. ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ เจาะโมเดลตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จาก”ฝรั่งเศส”ถึง กฟผ. .′ความ(ไม่)เท่าเทียมกันของอาวุธ′กับ”ดร.วรรณภา” นักวิชาการเลือดใหม่จากคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ หลังลงพื้นที่พบความไม่โปร่งใสของการให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรงไฟฟ้าพลังงาน นิวเคลียร์ที่เปิดข้อมูลด้านดีด้านเดียว ?? ดร.วรรณภา ติระสังขะ นักวิชาการเลือดใหม่จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผย”ประชาชาติธุรกิจ” ถึงงานวิจัยชิ้นที่ทำอยู่ในเวลานี้ ภายใต้หัวข้อ “กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนเพื่อสุขภาวะที่ดีของสังคม” ซึ่งเธอทำให้ สสส. โดยมี มสช. เป็นแม่งานให้ ดร.วรรณภา ได้เชื่อมโยงหัวข้อดังกล่าวเข้ากับเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และจากการลงพื้นที่ๆ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ๆ จะมีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

ความแห้ง เพราะ ป่าหายไป

ต่อจากนี้ ต่อไป จะเกิดสภาวะแห้งแล้ง ไม่มีน้ำให้ดื่มกิน   ฝนไม่ตก หรือ เกิดน้ำท่วม อย่างชับพลัน นี้คือ ภาพพื้นที่ป่าธรรมชาติ  ได้หายไป อย่างมากเหลือล้น  ซึ่งถูกเผาล้าง ถางป่า เป้น ไร่ นา สวน  พื้นเพาะปลูกต่างๆ การเกษตร   ไล่ลามเข้าไปยังพื้นที่่ป่า  การทำน้ำมันไบโอจากไร่ปาล์มที่มากเกินไป ก็เช่นเดี่ยวกัน ไม่ได้ทำเพื่อเสริมป่าให้ดูเหมือนป่าธรรมชาติ แต่กลับกลายเป้นการทำลายพันธ์กรรมธรรมชาติ อย่างสิ้นเชิง

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

คุยกับเด็ก เพื่ออนาคตของชาติ

VS  สอนให้เด็กเขาค้นพลังงาน ที่เป้นแบบ Renewable (พลังงานหมุนเวียน) ไม่ใช่แค่ Alternateable (พลังงานทางเลือก)    อย่าชี้แน่แนวทางว่า พลังงานที่ดี คือ นิวเครียร์​ อย่างเดียวเท่านั้น.  เด็กฉลาด ดูได้ที่ Kids Energy แล้วตั้งคำถามถาม ผู้ใหญ่ว่า วันข้างหน้า หนู-ผม จะเอากาก นิวเครียร์ ไปทิ้งที่ไหน

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off