Daily Archives: November 3, 2012

ประเทศไทยก่อนหน้านี้ ประกาศจะเป็นผู้นำด้านการใช้โซลาร์เซลล์ในภูมิภาคนี้ แต่.

ประเทศไทยก่อนหน้านี้ ประกาศจะเป็นผู้นำด้านการใช้โซลาร์เซลล์ในภูมิภาคนี้ แต่อาจจะต้องเสียท่าให้กับอินโดนิเซีย เสียแล้ว Indonesia to lead Southeast Asia PV to 5GW, says study The installed PV base in Southeast Asia will reach almost 5GW by 2016 as the region becomes an increasingly attractive market for suppliers facing lower demand … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

การทำกังหันลมขนาดใหญ่ ขนาดเล็กก็ไม่ต่างกันมาก

ถ้าจะเทียบการทำกังหันลมขนาดใหญ่ และกังหันลมขนาดเล็กแล้ว  นั้นการทำงานไม่ต่างกันมากหนัก  เพียงแต่อุปกรณ์ หรือ โรงงานนั้นต้องสามารถรับนำหนัก เคลื่อนวัสดุในการก่อสร้างได้  และระบบควบคุมการหมุน หรือ ระบบ สตาร์ทอัพ ของกังหันลมขนาดใหญ่นั้นเป็นสิ่งจำเป็น  รวมถึงการติดตั้งที่ต้องใช้ระบบการติดตั้งขนาดใหญ่ ตามไปด้วย

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off

โลกขับเคลื่อนตัวเองด้วยพลังงานแม่เหล็ก

ในขณะที่มนุษย์  ค้นหาพลังงาน  อย่างไม่สิ้นสุด  แต่พวกเขาไม่เคยเข้าใจธรรมชาติ    พวกเขาต้องการ น้ำมัน จากใต้โลก   ธาตุที่เป้นพลังงานนิวเครียร์    ต้องการแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ ต้องการลมเป็นพลังงานลม   แต่ว่าโลกนั้นไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ในการสร้างพลังงาน ในขับเคลื่นตัวเอง  จากการหมุนรอบตัวเอง ทำให้เกิดกลางวันกลางคืน หมุนรอบดวงอาทิตย์  ทำให้มี ฤดูต่างๆ แล้ว โลก มีพลังงานอะไรในการขับเคลื่อนตัวเอง  นั้นคือ พลังงาน  แหล่งงมหาศาล สำหรับมนุษย์ .   นิวตัน  ได้เคยบอกไว้ ว่า  แรวโน้มถ่วง หรือ   gravity  จะถูกนำมาเป็นพลังงานใหม่ ในแนวคิดเดิมอีกครั้ง … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off