Daily Archives: September 1, 2014

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด ,สัดส่วนเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้า , ราคาไฟฟ้า/ต่อหน่วย

เราจะมาร่วมมือกันลดการผลิตไฟฟ้า ของประเทศไทย     ด้วยตัวของเราเอง . ??? ——————————————————————————————— ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเดือนมิถุนายนเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.30 น. มีค่าเท่ากับ 25,017.19  เมกะวัตต์ ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 1,236.10  เมกะวัตต์ หรือลดลงร้อยละ 4.71 ส่วนความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.26 น. มีค่าเท่ากับ 26,942.10 เมกะวัตต์ ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ. ค่าไฟฟ้าชนิด … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off