Space of urban เป็นคำ เรียบง่าย

คงจะไม่ต้องบรรยายอะไรกันมากหนัก สำหรับการนำกังหันลมไปใช้ในพื้นที่ สีเขียว หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ในการมีหน้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้า  ปั๊มน้ำ รดต้นไม้  หรือ หญ้า  ผัก ดอกไม้   ให้กับพื้นที่โดยรวมนั้นด้วย

อ้างอิงที่ :
1. http://www.360architects.com/18broadway_portfolio_360.html
2.  http://www.jetsongreen.com/2010/10/18broadway-exhibits-new-green-tech.html#more-9876

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.