สัญญาณ อันตราย

จากการรายงานข่าว ล่าสุด เยอร์มัน ตั้งโรงไฟฟ้า  โซลาร์เซลล์  มากกว่า  7 GW  ไป  เพราะทางรัฐบาลเอง ตั้งเป้าในการจัดหาพลังงานไฟฟ้า เพื่อทดแทน โรงไฟฟ้นิวเครียร์ ที่กำลังจะยุบ หรือ ปิดไป .

จาก สัญญานนี้

อย่างแรก   เราไม่รู้ว่า เยอรมันเองได้ขายอุปกรณโรงไฟฟ้านิวเครียร์ให้ใคร หรือ ไม่ ในโลกของประเทศที่กำลังพัฒนา.

สอง   เราไม่รู้ว่า  เยอรมันจะตั้งมาตรฐานการน้ำเข้า หรือ กีดกัน ส้ินค้าที่ไม่ปลอด เรื่องคารบอน. ตั้งแต่การผิลตสินค้า

สาม..  ถ้าปรเทศไหน คำนวนออกมาทำให้โลกร้อน  ก็จะโดนปรับ  ตามสนธิสัญญา คารบอน

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.