แผนที่พลังานแสงอาทิตย์ รายเดือนล่าสุด

แผนที่พลังานแสงอาทิตย์ รายเดือนล่าสุด

ประเทศไทยรับแสงอาทิตย์ยาวนานเฉลี่ย  4  ชั่วโมงต่อวัน  .ถ้าแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 300 วัตต์  ทั้งวันได้   4 * 300 =  1,200 Wh-Day หรือ 1.2 kWh-day
ถ้าต้องการเปรียบเทียบได้พลังงานกับ  ประเทศอินเดีย  หรือ ประเทศ ออสเตรเลีย  ต้องรู้ว่า ประเทศนั้น ได้รับแสงอาทิตย์ยาวนานเฉลี่ยต่อวันเท่าไร

สมมุติว่า  ประเทศอินเดีย ได้รับแสงอาทิตย์ยาวนานเฉลี่ย  6   ชั่วโมง

ทั้งวันได้   6  * 300 =  1,800 Wh-Day หรือ 1.8 kWh-day

นั้นหมายถึงว่า มากกว่า  ประเทศไทย  400 วัตต์  ในขนาดพื้นที่ที่เท่ากัน   แต่ทั้งนี้ต้องคิดค่าความเข้มแสงด้วย ** หมายเหตุ

* หมายเหุต .  แสงอาทิตย์ตกกระทบบนพื้นผิวจะมีการสะสมความร้อนในแผงมากเกินไปจะทำให้แผงโซลาร์เซลล์ ประสิทธภาพต่ำลง  นั้นหมายถึงว่า  ค่าความเข้มแสงสูง ก็คือ ความร้อนนั้นเอง.

เปรียบเทียบกับ ประเทศอื่นๆ

*รายงานการวิจัย จาก คณาจารย์  คณะฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์  มหาลัยศิลปากร
* ต้องขออภัย รายละเอียดชื่อ ผู้ทำการวิจัย..

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.