ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด ,สัดส่วนเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้า , ราคาไฟฟ้า/ต่อหน่วย

เราจะมาร่วมมือกันลดการผลิตไฟฟ้า ของประเทศไทย     ด้วยตัวของเราเอง . ???

———————————————————————————————

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเดือนมิถุนายนเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.30 น. มีค่าเท่ากับ 25,017.19 Glossary Link เมกะวัตต์ ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 1,236.10 Glossary Link เมกะวัตต์ หรือลดลงร้อยละ 4.71

ส่วนความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.26 น. มีค่าเท่ากับ 26,942.10 เมกะวัตต์

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.

ค่าไฟฟ้าชนิด  TOU

ข้อมูลจาก -การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ  EGAT

http://www.egat.co.th/

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.