เราอยากให้ประเทศไทยเปลี่ยนใหม่ แต่กลับบอกว่า พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ไม่เหมาะ.

ผู้บริหารระดับสูงในฐานะเป็นหัวเรือ ในนำประเทศไทยไปสู่การแข่งขัน หรือ ความได้เปรียบด้านต้นทุน.  ถ้ามีเพียงวิสัย ในด้านพลังงาน เพียงระยะสั้นๆ   มุ่งหวังผลกำไรเฉพาะด้าน   ไม่คิดโดยรอบครอบ องค์รวม  โดยรวมของประเทศไทย  เพื่อที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ   ที่มาจากการแก้ปัญหาข้อจำกัด ของแหล่งทรัพยากร ที่มีอยู่จำกัด เพื่อนำไปสู่ การใช้แหล่งสร้างพลังงานอย่างไม่จำกัด  และแหล่งพลังงานนั้นๆ ไม่เบียดเบียนจนทำให้เกิด  มลภาวะ ของเสีย ทั้งสภาวะอากาศ  ต้นไม้  แหล่งต้นน้ำ  สามารถอยู่ได้รวมกับชุมชน   เพื่อการเติบโตที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาคน และเศรษฐกิจ.

เราได้แต่หวังว่า ผู้บริหารระดับสูง ควรมีจิตใจ ที่กระหาย  กระตุ้น และ ส่งเสริม  เพื่อจัดหาแหล่งพลังงานที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด  พลังงานลม  พลังงานแสงแดด  พลังงานน้ำขนาดเล็ก  พลังงานคลื่น ( หรือ น้ำขึ้น น้ำลง)    พร้อมทั้งการรับรู้  สภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป  และส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่  เช่น   .สภาวะแห้งแล้งของแหล่งต้นน้ำหายไป  ขาดแคลนน้ำ   โลกร้อน  อุทกภัยฉับพลัน.   อันจะเกิดขึ้น

หาข้อมูลได้ที่

https://twitter.com/GreenHarvard

https://twitter.com/MIT

https://twitter.com/TheElders

tag #ClimateChange

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.