Monthly Archives: May 2012

อบรม การสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กชนิดแกนแนวนอนด้วยตัวเอง

อบรม การสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กชนิดแกนแนวนอนด้วยตัวเอง แบ่งเป็น 2 หลักสูตรรายละเอียดการอบรม ดังนี้ 1.อบรม 1 วัน ฟังบรรยายทฤษฎี หลักการ มีตัวอย่างของจริงประกอบการบรรยายทุกขั้นตอนสามารถนำความรู้ไปฝึกปฏิบัติทำเองที่บ้านได้  รายละเอียดดังนี้ -ส่วนประกอบของกังหันลมผลิตไฟฟ้า  ใบพัด ขนาดเล็ก / ใหญ่  คำนวณหาขนาดกำลังใบพัดให้เหมาะสมกับแม่เหล็กและขดลวด  ความเร็วรอบ  รูปร่าง ขั้นตอนการขึ้นรูปการเหล่าใบพัด  การถ่วงใบพัด การประกอบและจับยึด -เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าชนิดจานแผ่นเหล็ก  ชนิดแม่เหล็ก จำนวน ขนาด รูปทรง ขดลวด เบอร์ลวด จำนวนขดลวด จำนวนรอบ วิธีการต่อขดลวดแต่ละขด แรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมกับแบตเตอรี่ การสร้างแบบหล่อขดลวดและแม่เหล็ก การแปลงกระแสไฟฟ้าที่ได้เก็บในแบตเตอรี่  วงจรควบคุมการประจุแบตเตอรี่ -โครงสร้างงานเหล็ก จุดหมุน … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on อบรม การสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กชนิดแกนแนวนอนด้วยตัวเอง