Monthly Archives: October 2012

ผลงานกังหันลมของผู้เข้าร่วมอบรม (คุณดนู)

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on ผลงานกังหันลมของผู้เข้าร่วมอบรม (คุณดนู)

นักศึกษาจากเชียงใหม่ การทำใบกังหันลมแบบปรับมุมใบได้

นักศึกษาจากเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การปรับมุมใบกังหันลมจาก Hub ของใบได้  ซึ่งเป็นการต่อยอด ให้เหมาะสมกับกระแสลม ของเมืองไทย หมายเหตุ *  เป็นการร่วมมือวิจัย ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ประสพการณ์ ในการทำงาน  ด้านการทำกังหันลม กับนักศึกษา ที่เป้นอนาคตของชาติ เพื่อให้เกิดนวัตยกรรม เกิดงานวิจัย  ด้านการใช้พลังงานกังหันลม  ทำให้ประเทศไทยก้าวหน้า มีนักศึกษา ด้านวิชาการพลังงานกังหันลมากขึ้นๆ  ทั้งในระดับ วิทยาลัย  ช่างเทคนิค ปวช ปวส  ไปจนถึง  มหาวิทยาลัย ระดับ ปริญญาตรี  โท เอก  จน ระดับ ดร  ศาสตร์จารย์   ทำให้ประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญกังหันลม … Continue reading

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on นักศึกษาจากเชียงใหม่ การทำใบกังหันลมแบบปรับมุมใบได้

กังหันลมขนาดเล็กบน เรือไทยทำเอง

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบ การทำเรือร่องทะเล หรือ แม่น้ำ ลำคลอง ก็ามารถนำ กังหันลมขนาดเล็ก ติดตั้งไว้บนเรือ เพื่อผลิตไฟฟ้าได้  ในขณะวิ่ง หรื อ จอด เทียบท่า

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on กังหันลมขนาดเล็กบน เรือไทยทำเอง

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวันสำหรับการศึกษาการทำกังหันลมขนาดเล็ก

เป็นการประยุต์ใบ กังหันลมจาดต่างประเทศ  แต่ว่าใช้ ขดลวด หรือ เจนเนอรเตอร์ ของไทย

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวันสำหรับการศึกษาการทำกังหันลมขนาดเล็ก

เพาะไม้ ทำกังหันลม 5 เมตร

การทำกังหันลมขนาดใหญ่ หรือ เส้นผ่าศูนย์กลาง เกิน 3  เมตร .เราจำเป็นต้องหาไม้ หรือ วัสดุมีขนาดที่ได้ตามต้องการ แต่ในท้องตลาดไม้ที่ มีขนาดต้องการ  แพงมากเกินไป   สิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ใบกังหันลม เราจำเป้นต้องเพาะไม้จากชิ้นเล็กเป้น ชิ้นใหญ่ นี้เป้นขบวนการเพาะไม้ สำหรับทำใบกังหันลมขนาด 5 เมตร

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on เพาะไม้ ทำกังหันลม 5 เมตร

ยามาฮ่า ใช้ลมที่ปล่อยทิ้ง กลับมาปั่นไฟฟ้า เพื่อลดโลกร้อน

โรงงานยามาฮา ได้ใช้ลมที่ปล่อยทิ้ง เพื่อระบายอากาศทิ้งจากโรงงาน  มากว่า 22 ชั่วโมง  ความเร็วลม  >10 m/s  สามารถแรงลม กลับมาปั่นไฟฟ้าด้วยกังหันลมผลิตไฟฟ้า  และนำไฟฟ้ามาจัดเก็บและใช้เป็นไฟฟ้าฉุกเฉิน กับ แสงสว่างใน สำนักงาน เพื่อลดโลกร้อน หรือ ลดการปลดปล่อยคาร์บอน .

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on ยามาฮ่า ใช้ลมที่ปล่อยทิ้ง กลับมาปั่นไฟฟ้า เพื่อลดโลกร้อน

ชาวแคนาดา + ภรรยาคนไทย

เมื่อชาวแคนาดาซึ่งมาตั้งรกราก อยู่ในประเทศไทยแบบพอเพียง    ได้ติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้แสงสว่าง   ดูทีวี (ข่าวสาร)   หาง(tail)กังหันลมเป็น รูปธงชาติ… ทำให้รู้ว่า คนต่างชาติ อยู่ที่ไหน ก็มีความเป็นชาติ ของตัวเอง  แต่ คุณบรรจง ก็ยินดีทำและติดตั้ง ในการทำให้โลกนี้ มีพลังงานสะอาดจากกังหันลมที่ทำด้วยฝีมือคนไทย

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off on ชาวแคนาดา + ภรรยาคนไทย